Doktorské studium

Doktorát z religionistiky se na FF UPOL studuje jako čtyřleté studium v prezenční či kombinované formě.

V Olomouci se zaměřuje na oblasti výzkumu, které spadají do sociologie náboženství, antropologie náboženství a kognitivní vědy o náboženství. Na doktorské studium se mohou hlásit uchazeči na základě přihlášky, jejíž součástí je předložení projektu dizertační práce, který prezentují před přijímací komisí. Požadavkem je, aby projekt dizertace obsahoval název výzkumného tématu, nástin zkoumané problematiky, dosavadní stav bádání, teoretické uchopení tématu, metodologie a rešerše literatury.

Předností našeho pracoviště je, že poskytuje výborné zázemí doktorandům v podobě kognitivní laboratoře, ve které, kromě vlastního bádání doktorandů, realizujeme společné experimentální výzkumy v oblasti náboženského myšlení a chování. K tomuto účelu také používáme některé moderní technologie (vizte stránku „Laboratoř“). Součástí laboratoře je také příruční knihovna, pracovna pro doktorandy a kuchyňka. Doktorské semináře probíhají pravidelně každý týden ve čtvrtek v duchu přátelské a tvůrčí atmosféry.

Garantem studia je doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., na kterého se můžete obracet s bližšími dotazy, včetně konzultace tématu dizertace a detailnější podoby projektu. Kontakt: tomas.bubik@upol.cz

Důležité informace o povaze doktorského studia naleznete zde: https://newstudujreligionistiku.upol.cz/phd/

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU: https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml