Doktorské studium religionistiky

Doktorské studium religionistiky na FF univerzity Palackého v Olomouci bude zahájeno od září 2020. Studium je čtyřleté v prezenční i kombinované formě.

 

Cíle studia

Doktorský studijní program Religionistika je zaměřen na rozvoj akademického studia náboženství. Jeho cílem je rozvoj odborných dovedností v metodologické a teoretické oblasti, jež vedou k systematizaci vědeckého poznání náboženských jevů, k vysvětlení náboženských idejí, které leží v základech rituální, hygienické, dietetické a etické praxe různých sociálních či etnických skupin.

Současně je cílem vytvořit takový studijní program, který bude vychovávat odborníky pro výzkumné a výzkumně-vzdělávací instituce, a to na srovnatelné úrovni s doktorskými studijními programy doma i v zahraničí. Této konkurenceschopnosti bude dosaženo zejména díky skloubení humanitně vědného výzkumu s experimentálním výzkumem, tj. používáním nejmodernějších technologií ve výuce i výzkumné činnosti, dále díky týmovému způsobu vědecké práce a úzké spolupráci s podobnými výzkumnými pracovišti.

Obsah studia je koncipován tak, aby odpovídal současným znalostním potřebám a technologickému rozvoji ve vědeckém výzkumu. Metodologický a teoretický důraz je kladen na tři základní oblasti, které korespondují se silnými stránkami pracoviště, které studijní program zajišťuje. Jedná se o rozvoj kognitivní religionistiky, sociologie náboženství a antropologie náboženství. Právě tyto tři přístupy jsou v rámci KSA klíčové.

Kreditní systém je v celkovém rozsahu 240 kreditů a zahrnuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, což mu otevírá možnosti pro širší interdisciplinární uchopení zkoumané problematiky.

 

Profil absolventa

Absolventi studijního programu získají systematické znalosti z teorie a metodologie religionistiky, včetně dovednosti jejich aplikace na zkoumanou oblast bádání. Dále si osvojí jak vysoce specializované znalosti z oblasti dějin náboženství (na základě studia primárních i sekundárních pramenů), tak i aktuální poznatky o výzkumu současné religiozity. Tyto znalostní kompetence budou rozvinuty na základě důrazu na kvalitativní, kvantitativní a experimentální (laboratorní i terénní) výzkum náboženských jevů. Absolvent si osvojí řadu vysoce specializovaných poznatků, bude schopen tvůrčím způsobem interpretovat studované texty, analyzovat a kriticky zhodnotit jejich argumentační strukturu, analyzovat a kriticky zhodnotit komplexní i kontroverzní problémy v jejich souvislostech. Zvládne zásady vědecké práce v klíčových religionistických disciplínách. Současně získá dovednosti týmové spolupráce a práce s moderními výzkumnými technologiemi, které se používají k měření kognitivních funkcí člověka.

Absolventi budou rovněž vyškoleni k tomu, jak se zapojit do vědeckých týmů, jak vypracovat kvalitní výzkumný projekt či na mezinárodní úrovni prezentovat výsledky vědecké práce. Součástí odborných kompetencí absolventů je také dovednost psát odborné texty dle platných standardů publikování – recenze, výzkumné zprávy, časopisecké studie, monografie či kapitoly v monografiích.

 

Podmínky k přijetí do studia

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia programu religionistika je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v oboru religionistika anebo v oboru příbuzném.

Součástí příjímacího řízení je přijímací zkouška, která proběhne ústní formou. Jejím těžištěm je diskuse o povaze výzkumného projektu dizertační práce. Minimální rozsah projektu, který je součástí přihlášky, je 5 normostran (včetně bibliografie).  Projekt musí obsahovat výzkumnou otázku, cíl práce, stav výzkumu bádané problematiky,  navrženou metodologii výzkumu a bibliografii k tématu.

Preferovány jsou projekty z následujících religionistických subdisciplín: dějiny náboženství, kognitivní religionistika, sociologie náboženství a antropologie náboženství.

Uchazeč musí doložit znalost alespoň jednoho světového cizího jazyka. V případě, že to vyžaduje povaha dizertační práce, tak i jazyka pramenného. Od uchazečů se očekává, že budou schopni představit plánovaný výzkumný záměr a adekvátně reagovat na otázky komise.

Uchazeč doloží dosavadní výsledky vědecko-vzdělávací činnosti, jako jsou např. publikace, přednášky, odborné stáže či stipendijní pobyty, konferenční vystoupení, zapojení do grantové činnosti, apod.

Uchazeči budou navrženi k přijetí děkanovi na základě ohodnocení výše uvedených dokumentů
a výsledků ústního pohovoru komisí pro přijímací řízení a oborovou radou.

Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP.

 

Základní struktura studia

V souladu s celofakultním systémem doktorských studijních programů je studium rozděleno do pěti modulů:

  • Vědecko-výzkumný modul
  • Modul oborové specializace
  • Modul tzv. soft skills
  • Pedagogický modul
  • Dizertační modul

Pro každý z modulů je předepsán minimální počet kreditů, které musejí studující prezenčního/kombinovaného studia získat. Studující jsou povinni obdržet v každém akademickém roce studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet spolu s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce činil alespoň 80 kreditů. To neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia.

Studující musejí dosáhnout celkového počtu 240 kreditů – splnění tohoto požadavku je nezbytnou podmínkou přistoupení ke státní doktorské zkoušce.

Na začátku 1. ročníku studující sestaví spolu se školitelem/školitelkou individuální plán pro absolvování jednotlivých předmětů v prvním akademickém roce, tak určí rámcovou náplň studia na celé čtyři roky.

Studijní program používá kreditní systém ECTS.

Podrobná pravidla pro studium v DSP a práci s IS/STAG obsahuje Studijní a zkušební řád UP a Vnitřní norma FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP.