Magisterské studium

 

Vážené uchazečky a vážení uchazeči o magisterské studium religionistiky,

Jedná  se o studium je dvouleté, dvouoborové v prezenční formě, které je zaměřeno na tři základní studijně-výzkumné oblasti: kognitivní výzkum náboženství, sociologický výzkum náboženství a antropologický výzkum náboženství.

Přijímací zkoušky: jejich obsahem bude prezentace písemně předloženého projektu magisterské práce v rozsahu 2000 slov (dohromady s bibliografií k řešené problematice). Termín PZ bude zveřejněn v březnu 2020.

Pro více informací kontaktujte doc. Tomáše Bubíka, garanta doktorského studia: tomas.bubik@upol.cz

 

Cíle studia ve studijním programu

Magisterské studium religionistiky je koncipováno jako dvouoborové ve formě maior / minor. Jeho cílem je vychovat odborníky se specializací na lidské chování, ideové, hodnotové, hygienické, dietetické, etické a sociální vzorce chování. Současně je cílem vytvoření takové formy studia, která by byla vysoce konkurenceschopná, vychovávala absolventy, kteří se uplatní v různých typech výzkumu, základním i aplikovaném. Této konkurenceschopnosti bude dosaženo díky skloubení humanitně-vědného výzkumu s experimentálním výzkumem, tj. používáním nejmodernějších technologií ve výuce, dále díky týmovému způsobu vědecké práce a spolupráci s výzkumnými pracovišti doma i v zahraničí. Obsah studia je koncipován tak, aby odpovídal současným znalostním potřebám a technologickému rozvoji společnosti. Metodologický a teoretický důraz je kladen na tři základní oblasti, které korespondují se silnými stránkami katedry, která obor religionistika zajišťuje. Jedná se o kognitivní, sociologický a antropologický výzkum náboženství, v jejichž rámci budou studenti školeni v následujících oblastech:

1) kognitivní studium nábožensky motivovaného myšlení, emocí a chování – výzkum fyziologické excitace, repetitivního a stereotypního chování, sebeovládání a autoregulace, tedy jak lidská mysl nabývá, přetváří a předává náboženské ideje a jakých kognitivních schopností a duševních mechanizmů k tomu využívá;

2) druhým přístupem je studium bezvěrectví, ateizmu a sekularity, který není systematicky rozvíjen na žádné akademické instituci v ČR. Místo obvyklého výzkumu zaměřeného na „decline of religiosity“ bude výzkum zaměřen na „rise of secularity“, tedy na významný nárůst bezvěrectví a náboženské indiference, nově formulované podoby ateizmu v moderních společnostech, zejména pak v evropských zemích;

3) třetím přístupem bude studium netradiční religiozity jako důsledku globalizace, tj. jakým způsobem se proměňuje spiritualita, hodnotový žebříček a způsob každodenního života tradičních náboženských společenství v důsledku liberalizace náboženského trhu; současně také, nakolik dochází k adaptaci netradičních skupin na nové prostředí a k proměně jejich hodnot a postojů, čímž se myslí věroučných, hygienických, dietetických, etických a sociálních vzorců chování.

 

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu dvouoborová magisterská Religionistika získá systematické znalosti z dějin náboženství (znalosti primárních pramenů, sekundární literatury), především pak vysoce specializované znalosti ze zvolené náboženské oblasti (znalost primárních i sekundárních textů), z oblasti dějin, teorie a metodologie religionistiky, výzkumu současných náboženských jevů, zejména pak prostřednictvím dalšího rozvinutí sociologických, antropologických a kognitivních poznatků. Tyto jeho dovednosti budou rozvinuty důrazem na kvalitativní, kvantitativní a experimentální výzkum náboženské problematiky, které budou klíčovým obsahem studia. K tomuto účelu si absolvent osvojí řadu vysoce specializovaných poznatků, bude schopen tvůrčím způsobem interpretovat studované texty, analyzovat a kriticky zhodnotit jejich argumentační strukturu, analyzovat a kriticky zhodnotit komplexní i kontroverzní problémy v jejich souvislostech. Zvládne zásady vědecké práce v klíčových religionistických disciplínách. Získá dovednosti týmové spolupráce a práce s moderními výzkumnými technologiemi, které se používají k měření základních biometrických a kognitivních funkcí.

 

 

STUDIJNÍ PLÁNY

 

Označení studijního plánu Religionistika – magisterské studium
Povinné předměty (podmínka pro splnění této skupiny předmětů je 36 kreditů)
Název předmětu rozsah způsob  ověř.  počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil. základ
Teoretické problémy současné religionistiky 12p + 12s Zk 4 Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD. 1/Z ZT
Kognitivní výzkum náboženství 24p Zk 4 Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD.; Mgr. Silvie Kotherová, PhD. 1/Z ZT
Teorie a metodika kognitivního výzkumu náboženství I 24s Zp 2

 

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD.; Mgr. Silvie Kotherová, PhD. 1/L ZT
Teorie a metodika kognitivního výzkumu náboženství II 24s Zp 2

 

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD.; Mgr. Silvie Kotherová, PhD. 2/Z ZT
Antropologický výzkum náboženství 24p Zk 4

 

Doc. Mgr. Martin Soukup, PhD.; Mgr. Jakub Havlíček, PhD. 1/L ZT
Teorie a metodika antropologického výzkumu náboženství I 24s Zp 3 Doc. Mgr. Martin Soukup, PhD. 2/Z ZT
Teorie a metodika antropologického výzkumu náboženství II 24s Zp 3

 

Doc. Mgr. Martin Soukup, PhD.; Mgr. Jaroslav Šotola, PhD. 2/L ZT
Sociologický výzkum náboženství 24p Zk 4

 

Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 1/Z ZT
Teorie a metodika sociologického výzkumu náboženství I 24s Zp 3

 

Doc. Mgr. Dan Ryšavý, PhD. 1/L ZT
Teorie a metodika sociologického výzkumu náboženství II 24s Zp 3

 

Doc. Mgr. Dan Ryšavý, PhD.; Mgr. David Fiedor, PhD. 2/Z ZT
Tutorský specializační seminář k dějinám náboženství I 12s Zp 2

 

Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD.; Mgr. Jakub Havlíček, PhD.; Mgr. Daniel Soukup, PhD.; PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. 1/Z ZT
Tutorský specializační seminář k dějinám náboženství II 12s Zp 2

 

Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD.; Mgr. Jakub Havlíček, PhD.; Mgr. Daniel Soukup, PhD.; PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. 2/L ZT
Diplomový modul

(varianta maior)

Seminář k diplomové práci 12s Zp 3 Vedoucí práce 1/L PZ
Diplomová práce Zp 12 Vedoucí práce 2/L PZ
Povinně volitelné předměty B

(podmínka pro splnění této skupiny předmětů je 12 + 3 kreditů)

 

Náboženství v Národním muzeu 12p+12s Zp 3 Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD. 1/Z PZ
Hinduizmus 12p+12s Zk 3 Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 1/Z PZ
Mayská kosmologie a ritualismus 24p Zp 3 Mgr. Tomáš Drápela 1/Z PZ
Islám a křesťanství v subsaharské Africe 24p Zp 3 Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD. 1/Z PZ
Filozof o náboženství 12p+12p Zp 3 Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD. 1/L PZ
Náboženství v globální kultuře 12p+12s Zk 4 Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 1/L PZ
Kognitivní výzkumy buddhistické meditace 24p Zp 3 Mgr. Silvie Kotherová, PhD. 1/L PZ
History of the Study of Religions in the Central and Eastern Europe 12p+12s Zp 4 Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD. 1/L PZ
Nová náboženská hnutí 12p+12s Zp 3 Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 2/Z PZ
Dobytí Nového Světa 24p Zp 3 Mgr. Tomáš Drápela 2/Z PZ
Buddhismus na Západě 24p Zp 3 Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 2/Z PZ
Sociální konstrukce reality 12p+12s Zk 4 Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 2/L PZ
Mezoamerická náboženství 24p Zp 3 Mgr. Tomáš Drápela 2/L PZ
Nenáboženskost a moderní urbanizace 12p+12s Zp 4

 

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD. 2/L PZ
Volitelné předměty (C)

(podmínka pro splnění této skupiny předmětů: získání 6 kreditů)

Dle nabídky FF 6 v průběhu